Pon-Pt: 12-20, Sob-Ndz: Zamknięte

Terapia

Terapia

W Naszej Poradni proponujemy starannie dobrane zajęcia terapeutyczne. Poniżej prezentujemy terapie:

Dzieci z problemami z koncentracją uwagi (mindfullness):

Wskazana, gdy dziecko nie skupia uwagi na powierzanym mu zadaniu/ ćwiczeniu/ zabawie. Przerywa i nie kontynuuje czynności. Zbyt szybko przenosi uwagę z aktywności na aktywność. Jest zainteresowane wieloma aktywnościami, jednak żadnej z nich nie jest w stanie wykonać do końca).

Dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem, Zespołem Aspergera:

Wskazana, gdy dziecko posiada diagnozę całościowych zaburzeń rozwoju, autyzmu lub Zespołu Aspergera.. Pracujemy zarówno z dziećmi nisko, jak i wysoko funkcjonującymi. Metody terapii dostosowujemy indywidualnie do potrzeb dziecka. Pracujemy niedyrektywnie, wykorzystując w swoich działaniach terapeutycznych metody dopasowane do poziomu funkcjonowania dziecka. Podczas terapii pojawiają się elementy m.in. terapii behawioralnej, metody krakowskiej, ruchu rozwijającego W. Sherborne, metody Knillów, Dobrego Startu i Alternatywnych Metod Komunikacji i inne.
W zespole specjalistów tworzymy programy IPET, WOPFU i indywidualne programy terapeutyczne dostosowane do możliwości dziecka.

Dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD):

Wskazana, gdy dziecko przejawia nadmierną ruchliwość, nadmierną impulsywność, niemożliwość skoncentrowania uwagi. Terapia polega na wykorzystywaniu metod: Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Dobrego Startu M. Bogdanowicz, metody Knillów.
Terapia ma na celu nauczyć dziecko wzajemnego szacunku i zrozumienia, budować pozytywny obraz siebie. Uczy wzajemnego okazywania akceptacji i zrozumienia. Rozwija funkcję poznawcze, możliwości dziecka, stymuluje układy mózgowe odpowiedzialne za koncentrację i uwagę.

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną:

Wskazana, gdy dziecko posiada diagnozę niepełnosprawności intelektualnej. Praca polega na polisensorycznym stymulowaniu rozwoju wszystkich sfer rozwojowych dziecka. Dostosowujemy oddziaływania terapeutyczne tak, aby rozwijać potencjał i niwelować trudności oraz aktywizować podopiecznego.

Dzieci zagrożonych dysleksją:

Wskazana, gdy ciąża przebiegała nieprawidłowo, poród był skomplikowany. Kierowana jest również do dzieci urodzonych przedwcześnie, z niską wagą urodzeniową, zamartwicą, niepełną liczbą punktów Apgar. Wskazana również, gdy występuje opóźniony rozwoju mowy, leworęczność, lateralizacja niejednorodna, u dziecka występuje opóźniony rozwój ruchowy, niska sprawność ruchowa, słaba koordynacja wzrokowo – ruchowa, obniżona percepcja wzrokowa i słuchowa lub gdy jeden z rodziców jest dyslektykiem. Terapię należy rozpocząć jak najwcześniej. O zagrożeniu dysleksją możemy mówić już od 3 roku życia. Terapia polega na usprawnianiu wszystkich opisanych powyżej funkcji.

Dzieci z dysleksją rozwojową:

Wskazana, gdy dziecko ma diagnozę dysleksji. Obejmuje pracę nad wszystkimi obszarami objętymi deficytami według wcześniej przygotowanego programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, m.in. percepcja wzrokowa, pamięć wzrokowa, analiza i synteza sylab i słów, pamięć słuchowa, zdolności grafomotoryczne.

Dzieci z trudnościami manualnymi (Terapia ręki):

Wskazana, gdy obserwujemy u dziecka trudności przy aktywnościach związanych z lepieniem, malowaniem, rysowaniem, klejeniem, zapinaniem/ rozpinaniem guzików, złym naciskiem na narzędzie pisarskie, nieprawidłowym chwytem narzędzia pisarskiego, układaniem drobnych przedmiotów, niechęcią do dotykania różnych faktur. Samodzielne ubieranie, picie, jedzenie oraz usprawnianie tych czynności to również jeden z celów terapii.
Ręka i jej sprawność ma ogromne znaczenie fukcjonalne. Przed rozpoczęciem terapii wykonujemy diagnozę. Terapia polega na usprawnianiu funkcji motorycznych dziecka, usprawnienie precyzyjnych ruchów dłoni i palców, a także prawidłowy odbiór bodźców sensorycznych.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS): Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina wg R. Emmena i M. Plasmeijer’a jest formą treningu grupowego. Podstawę teoretyczną stanowią założenia kognitywnego nauczania społecznego. Uczestnicy poszerzają swoje kompetencje społeczne między innymi poprzez modelowanie zachowań, nauki zachowań społecznych metodą sekwencji małych kroków, doświadczenie nowych przeżyć w sytuacji kontaktu z drugim człowiekiem. Dzieci uczą się generalizowania zdobytych umiejętności. Ważnym punktem treningu jest informacja zwrotna otrzymywana od trenera. W ramach treningu zdobywa się nowe umiejętności takie jak zawieranie znajomości; słuchanie, zadawanie pytań, odmawianie, inicjowanie rozmowy, dyskusja, reakcja na krytykę, wyrażanie krytyki, radzenie sobie z uczuciami.
Zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego W.Sherborne: Zajęcia prowadzone są w parach rówieśników lub w parach rodzic-dziecko. Dzięki ich formie dziecko poznaje siebie, rozwija kompetencje społeczne, wzmacnia świadomość własnego ciała oraz siebie w otoczeniu, buduje zaufanie do siebie i innych.