Pon-Pt: 12-20, Sob-Ndz: Zamknięte

Polityka prywatności

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Terapii i Rozwoju TERAPEUTIKA ul. Poborzańska 8/110, 03-368 Warszawa (dalej jako „Terapeutika”) (dalej jako „Administrator”), w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej jako “RODO”).
2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw mogą się Państwo z nami kontaktować przez e-mail: poradniaterapeutika@gmail.com, telefon: +48 574-775-772 lub pisemnie na adres określony w pkt 1.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
a) w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.)
b) zawarcie i wykonywanie umów związanych z prowadzoną przez Terapeutikę działalnością,
c) udzielanie odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez email lub telefon,
d) zapewnianie możliwie najlepszych usług oferowanych przez Terapeutikę, w tym w celach reklamacyjnych, badań satysfakcji i jakości obsługi,
e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
f) przechowywanie dokumentacji księgowej.
4. Państwa dane osobowe Administrator może udostępniać następującym podmiotów:
a) pracownikom i osobom współpracującym – w celu świadczenia usług,
b) naszym zaufanym kontrahentom – w celach marketingowych i promocyjnych, jak również w celu świadczenia usług przez Terapeutikę.
5. Państwa dane osobowe przetwarzane są:
a) w związku z zawarciem i realizacją praw i obowiązków związanych z umową – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego tytułu,
b) w związku z udzielaniem odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez formularz kontaktowy na stronie Terapeutiki – do czasu załatwienia zgłoszonej sprawy,
c) dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług – do czasu, aż Państwo zgłoszą sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub Administrator ustali we własnym zakresie, że się one zdezaktualizowały,
d) w celach analitycznych – przez okres 3 lat,
e) w związku z przechowywaniem dokumentacji księgowej zgodnie z terminami wymaganymi przez prawo podatkowe.
6. Przysługuje Państwo prawo:
a) dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do poprawiania danych,
c) do usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) do przenoszenia danych,
g) do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdą Państwo na stronie pod adresem: www.terapeutika.com.pl w zakładce polityka prywatności na dole strony. W celu wykonania Państwa praw należy skierować swoje żądanie na adres email poradniaterapeutika@gmail.com .